วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตพืชสวน โดยมี นายวโรดม ฉายยากุล นักวิชาการเกษตร นางสาวศุภิสรา ขวัญพรหม นักวิชาการเกษตร และ นางอำนวยพร อยู่สถิตย์ เจ้าพนักงานการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะดูงาน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร