Month: มีนาคม 2566

ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จัดฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของมะแขว่นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตสมุนไพร ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะ

วันที่ 29 มีนาคม 256

Read More
ข่าวกิจกรรม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การจัดทำผลิตภัณฑ์จากมะแขว่นเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ ของกรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแม่แจ่ม (ศพก. แม่แจ่ม)

วันที่ 22 มีนาคม 256

Read More