Month: กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จัดกิจกรรม งานถ่ายทอดงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) “มันฝรั่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 กุมภาพันธ์

Read More
ข่าวกิจกรรม

นางสาวพรนิภา ถาโน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศกล.ชม. เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมมูลนิธิโครงการหลวงสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกาแฟอะราบิกาและประชาสัมพันธ์งานประกวดสุดยอดกาแฟไทย Thai Coffee Excellence 2023 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ

วันที่ 9-10 กุมภาพัน

Read More
ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศกล.ชม. ร่วมให้การต้อนรับ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรกร นายอานนท์ พวงแสน (ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 2 ปี พ.ศ. 2565 กระบวนการแปรรูปโดยวิธีกึ่งแห้ง)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์

Read More
ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคโนโลยีการขยายพันธุ์มะคาเดเมียโดยวิธีการเสียบกิ่งและทาบกิ่ง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์

Read More