Month: มกราคม 2566

ข่าวกิจกรรม

สถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมด้วยศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในการเยี่ยมชมนิทรรศการ เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากาแฟด้านคุณภาพและปริมาณ รวมถึงประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดสุดยอดกาแฟไทย Thai Coffee Excellence 2023 ในงาน World Tea and Coffee Expo 2023

วันที่ 29 มกราคม 256

Read More
ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการนำส่วนราชการลงพื้นที่พบปะประชาชน กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้นำท้องถิ่นอำเภอแม่วาง ตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ”

วันที่ 23 มกราคม 256

Read More
ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการหลวง งานวิชาการและงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร

วันที่ 18-20 มกราคม

Read More
ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่5/2566 ณ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชพระราชดำริ บ้านนาเกียน

เมื่อวันที่ 14 มกราค

Read More