ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการหลวง งานวิชาการและงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร

วันที่ 18-20 มกราคม 2566 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศกล.ชม. ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการหลวง งานวิชาการและงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร โดยได้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 และเข้าติดตามงานในแปลงงานวิจัย ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) อำเภอแม่วาง และ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (แม่จอนหลวง) อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่