ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จัดกิจกรรม งานถ่ายทอดงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) “มันฝรั่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จัดกิจกรรม งานถ่ายทอดงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) “มันฝรั่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมมันฝรั่งในประเทศไทยด้วยมันฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ (Promoting potato processing industry in Thailand with a new variety) สนับสนุนโดย สถาบันพัฒนาชนบทเกาหลี (The Rural Development Administration: RDA) สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่ง โดยมี นายชูชาติ วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานในการเปิดงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่