ข่าวกิจกรรม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การจัดทำผลิตภัณฑ์จากมะแขว่นเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ ของกรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแม่แจ่ม (ศพก. แม่แจ่ม)

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “การจัดทำผลิตภัณฑ์จากมะแขว่นเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ ของกรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแม่แจ่ม (ศพก. แม่แจ่ม) โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การบรรยายและนำฝึกปฏิบัติกระบวนการแปรรูปผลผลิตมะแขว่นเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม โดยได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 3 ชนิด ได้แก่ น้ำมันนวด ยาดมสมุนไพร และขี้ผึ้งสมุนไพร จากมะแขว่น ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างกรมวิชาการเกษตร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแม่แจ่ม และหน่วยงานปกครองท้องถิ่น เกษตรกรและผู้ประกอบการในชุมชน ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้ร่วมการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรจำนวน 20 ราย ทั้งนี้ นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ได้นำชมและบรรยายถึงผลการดำเนินงานภายใต้โครงการการยกระดับการผลิต การกระจายพันธุ์ การแปรรูป การสร้างผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาดมะแขว่นแบบครบวงจร ปี 2565 ซึ่งโครงการฯ ได้ส่งมอบอาคารโรงเรือนเพาะขยายและอนุบาลพันธุ์พืช ขนาด 6x18x3.6 เมตร จำนวน 1 หลัง และชุดเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาด 100 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง พร้อมถ่ายทอดเทคนิคการใช้งานให้เกษตรกร สมาชิก ศพก. แม่แจ่ม ในปี 2565 พร้อมขยายผลโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี 2565 ให้เกษตรจังหวัดเชียงใหม่และคณะได้รับทราบผลการดำเนินงานดังกล่าว