ข่าวกิจกรรม

นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนันและกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) อำเภอแม่วาง ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวง กรม ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่างๆ ของอำเภอแม่วาง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนันต์ ปัญญาเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนันและกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) อำเภอแม่วาง ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับทราบนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวง กรม ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่างๆ ของอำเภอแม่วาง โดยมี นายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอำเภอแม่วาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่