19 พฤษภาคม 2024

ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

วันศุกร์ ที่ 17 ก.พ.66 น.ส.เมรินทร์ บุญอินทร์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ เข้าร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ระดับจังหวัด ปี 2566 และแจกเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว ณ (ศพก.เครือข่าย) แปลงนายทองแดง นวลตั้ง ม.3 ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายราม สิงหโศภิษฐ์ นายอำเภอน้ำหนาว เป็นประธานเปิดพิธี