ร่วมให้การต้อนรับ ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะ ในการศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์พืชของศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

วันที่ 21 มิถุนายน 2 […]

ร่วมกิจกรรมตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 วันดินโลก วันวิสาขบูชา วันต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 21 มิถุนายน 2 […]

ร่วมกิจกรรมโครงการปกป้องเชิดชูสถาบันของชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว.)

วันที่ 20 มิถุนายน 2 […]

ร่วมกิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง”

วันที่ 19 มิถุนายน 2 […]

ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ในการให้บริการรับเรื่องร้องเรียนทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ที่จำหน่ายภายในงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ประจำปี 2567

วันที่ 18 มิถุนายน 2 […]

ร่วมกิจกรรม “โครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

วันที่ 17 มิถุนายน 2 […]

ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 14 มิถุนายน 2 […]

ร่วมพิธีเปิด “โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

วันที่ 14 มิถุนายน 2 […]

ร่วมให้การต้อนรับ นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

วันที่ 11 – 12 มิถุน […]