ร่วมประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัยจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 25 กันยายน 25 […]

ร่วมงานแถลงผลงานงานกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “ตลาดนำการวิจัย มุ่งสู่เศรษฐกิจใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

วันที่ 20-22 กันยายน […]

ร่วมกิจกรรมในงานจัดแถลงผลงานการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 20 กันยายน 25 […]

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง”

วันที่ 19 กันยายน 25 […]

ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

วันที่ 18 กันยายน 25 […]

ผู้อำนวยศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 15 กันยายน 25 […]

เป็นวิทยากรโครงการอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ (ทุเรียน) ในพื้นที่มีศักยภาพ พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ”

วันที่ 14 กันยายน 25 […]

ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว.

วันที่ 14 กันยายน 25 […]

ร่วมรับฟังการมอบนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน Facebook Live กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 13 กันยายน 25 […]

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรดีเด่นระดับประเทศ ประเภทกลุ่มยุวเกษตรดีเด่น ประจำปี 2566

วันที่ 12 กันยายน 25 […]