Search for:
สวก. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ในงาน เปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

20 ปี สวก. ทั้งที จะน้อยกว่านี้ได้ไง งานไม่ใหญ่แน่นะวิ

    สวก. ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ในงานเปลี่ยนวิถีเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม AgriTech and Innovation (Moving forward: from Local to Global) วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

    โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบโล่พระราชทานดีเด่นด้านการเกษตร พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดกาแฟไทย ประจำปี 2566 พระราชทานเข็มที่ระลึกสำหรับผู้สนับสนุนการจัดงาน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น.

และพบกับกิจรรมมากมาย อาทิ

ภาคเสวนาและบรรยาย

– การเสวนา ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศกับทิศทางการเกษตรในอนาคต” “นวัตกรรมเพื่อความมั่นคงอาหาร” “ประกวดสุดยอดกาแฟไทย การสร้างมูลค่ายกระดับกาแฟไทย สู่มาตรฐานสากล” และเสวนาในห้องประชุมย่อย 6 Mega Trends

– การบรรยายพิเศษ จากบุคคลสำคัญระดับประเทศ

ภาคนิทรรศการ

– นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

– นิทรรศการ 6 Mega Trends งานวิจัยเกษตรไทย

– นิทรรศการผลงานวิจัยเด่นของ สวก. ในรอบ 20 ปี

– นิทรรศการจากเครือข่ายพันธมิตร

กิจกรรมสาธิตต่างๆ / การจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

แล้วพบกันในงานนะครับ


#สวก.

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประมูลสุดยอดกาแฟไทย ปี 2566

ทั้ง 5 ประเภท 

  • ประเภท 5 อันดับสุดยอด กาแฟโรบัสต้า (Robusta)

  • ประเภทกาแฟอะราบิก้านแบบแห้ง Dry / Natural Process

  • ประเภทกาแฟอะราบิก้าแบบกึ่งแห้ง Semi-Dry / Honey Process

  • ประเภทกาแฟอะราบิก้าแบบเปียก Wet/Fully Wash Process

  • ประเภท 6 อันดับสุดยอดกาแฟอะราบิก้า Innovative Process

#งานประมูลกาแฟออนไลน์ 10 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมประมูล 10 สุดยอดกาแฟไทย ปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์

ขอเชิญร่วมประมูล ผ่านระบบออนไลน์  10 สุดยอดกาแฟไทย ปี 2566 

เปิดประมูลออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM     10 ตุลาคม 2566

                    เวลา 13.00-17.00 น.

ระยะเวลารับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้ – 5 ตุลาคม 2566

 

ขอเชิญ!!ร่วมงานแถลงผลงาน กรมวิชาการเกษตร ปี 2566 และชมผลงานด้านพืชสวนจากสถาบันวิจัยพืชสวน

    นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตร ได้เตรียม “จัดงานแถลงผลงาน กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่  20-22 กันยายนนี้ ณ  โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการแสดงผลงานในรูปแบบโปสเตอร์พร้อมตัวอย่าง ,กิจกรรมภาคการประชุม การบรรยาย การเสวนาทางวิชาการ และมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตรประจำปี 2565 พร้อมรายงานผลความสำเร็จในการดำเนินงานในปี 2566

    รวมทั้งเชิดชูเกียรติให้บุคลากรหรือหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่ทำคุณประโยชน์และมีผลงานวิจัยเด่นด้านต่างๆของกรมได้ถูกนำมาขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตภาคการเกษตรของเกษตรกรโดยตรงและผ่านหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ทำให้การเกษตรทางด้านพืชของประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้  ส่งผลให้เกษตรกรของประเทศไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น

    สำหรับในปีนี้นอกจากจะมีงานแสดงผลงานนิทรรศการในสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ ตัวอย่างผลผลิตงานวิจัยแล้ว กรมวิชาการเกษตร ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยโครงการสิ้นสุดปี 2563 – 2564 ทั้งพืชไร่และพีชสวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความสนใจนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสาธารณะ  พร้อมทั้งเปิดเวที “การขับเคลื่อนคาร์บอนเครดิต กับการสร้างรายได้สู่เกษตรกร” โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากภาคเอกชนในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมเสวนา ได้แก่  นายเดชพนต์ โกศัยกานนท์ บริษัท วรุณา ประเทศไทย, นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล กรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน), นายเฉลิม โกกนุทาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม บริษัท ไทยอีสเทิร์น ,นางสาวสุกัญญา ใจชื่น ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย , ดร. วิชัย ณรงค์วณิชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย , นายเจมส์ แอนดริว มอร์ บริษัท เวฟ บีซีจี

    ที่ผ่านมาการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตร ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการแก้ปัญหาการปลูกพืชของเกษตรกรไทย ทั้งด้านการลดต้นทุนการผลิตพืช การผลิตพืชที่มีคุณภาพมาตรฐาน การป้องกันและการแก้ปัญหาการระบาดของศัตรูพืชมาโดยตลอด จึงขอเชิญชวนเกษตรกร นักวิจัย  ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจร่วมชมผลงานวิจัยภายใน “งานแถลงผลงาน กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่  20-22 กันยายนนี้ ณ  โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน

“กรมวิชาการเกษตร” โหมโรงเตรียมจัดแถลงผลงานวิจัยยิ่งใหญ่