Search for:
เชิญร่วมงาน!! ถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day “มันฝรั่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

การจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day   “มันฝรั่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
จัดโดย กรมวิชาการเกษตร โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมมันฝรั่งในประเทศไทยด้วยมันฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ ประจำปี 2566
วันพฤหัสบดีที่ 23  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

สนับสนุนโดย สถาบันพัฒนาชนบทเกาหลี (The Rural Development Administration: RDA) สาธารณรัฐเกาหลี มีหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการจากภาครัฐและเอกชนมากมาย อาทิเช่น บริษัท เป๊บซี่โคล่า (ไทย) เทรดดิ่ง จำกัด บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด สหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่งเชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี จำกัด สหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่งไชยปราการ-ฝาง จำกัด 

      ภายในงานจะได้พบกับ…. เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมันฝรั่ง เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตมันฝรั่ง เทคโนโลยีในการใช้โดรนฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ตลอดจนขั้นตอนการแปรรูปเป็นมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ พร้อมร่วมสนุกเล่นเกมและรับแจกของขวัญ/ของที่ระลึก ฟรี!! ตลอดงาน
………………………………………………………………………………………………………………

สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร จัดฝึกอบรม “ถ่ายทอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรจากงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 2”

     สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ถ่ายทอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงพืชสมุนไพร จากงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ เพิ่มผลผลิตและคุณภาพสมุนไพรเพื่อการแพทย์ รองรับภาคอุตสาหกรรม สู่การสร้างอาชีพ

     นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพรในระบบอุตสาหกรรม ยา เวชสําอาง เครื่องดื่มและอาหารเสริมสุขภาพซึ่งมีมูลค่าการตลาดสูงถึง 1 แสนล้านบาทต่อปี แพทย์มีปริมาณไม่แน่นอน ไม่สามารถคาดการณ์คุณภาพผลผลิต

     แม้ปัจจุบันเกษตรกรสามารถผลิตพืชสมุนไพรได้มากมาย แต่กลับพบว่ากว่า 80 % มีปริมาณสารสําคัญต่ำกว่าค่ามาตรฐานทางการแพทย์ เนื่องจากเป็นผลผลิตจากสมุนไพรพันธุ์พื้นเมืองและหัวพันธุ์ที่ไม่สะอาด เมื่อนําหัวพันธุ์ดังกล่าวไปปลูกผลผลิตจะต่ําลง 30 – 50 % และเมื่อนําไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบสมุนไพรแห้งพบว่า สารสําคัญทางการ ทําให้ผู้ประกอบการจําเป็นต้องซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นถึง 20 -30 % เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ประเทศไทยยังต้องนําเข้าวัตถุดิบสมุนไพรแห้งและสารสกัดจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปีทั้งที่เป็นพืชสมุนไพรที่ประเทศไทยปลูกเป็นจํานวนมาก

     กรมวิชาการเกษตร มีพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อการแพทย์โดยตรงหลายหลากชนิด ซึ่งล้วนมีปริมาณสารสําคัญสูงกว่าค่ามาตรฐานทางการแพทย์ 50 – 100 % และยังมีเทคนิคในการขยายปริมาณหัวพันธุ์พืชอย่างรวดเร็ว ผ่าน เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรเฉพาะชนิด จึงได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ถ่ายทอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงพืชสมุนไพร จากงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 2” ในวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 

     ในขั้นตอนสําคัญที่เป็นหัวใจของความสําเร็จในขบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อมี 3 เรื่อง ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 การฟอกชิ้นส่วนพืชสมุนไพรและการเพิ่มประสิทธิภาพการฟอกชิ้นส่วนพืช
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมอาหารสําหรับการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนพืชสมุนไพรตามพัฒนาการของพืชและการถ่ายย้ายชิ้นส่วนพืชสมุนไพร
กิจกรรมที่ 3 การออกปลูกพืชสมุนไพรในโรงเรือนควบคุมและอนุบาลพืชสมุนไพรที่ขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

     อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นเป้าหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ : กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ที่เน้นการเพิ่มมูลค่า พืชสมุนไพรให้เป็นพืชความหวังใหม่ ผ่านการขับเคลื่อนตามแนวทาง BCG model เกษตรชีวภาพ กล่าวคือ การนําความรู้ เทคโนโลยี/นวัตกรรม มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานให้กับสินค้าเกษตร การพัฒนาพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมนั้นจะต้องให้ความสนใจตั้งแต่พื้นฐาน ต้นน้ําคุณภาพ ซึ่งจะต้องเกิดจากพันธุ์พืชที่เหมาะสม การปลูกที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคของเกษตรกรที่ผลิตแต่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยจากสารพิษต่าง

     ดังนั้นการอบรม การถ่ายทอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงพืชสมุนไพรจากงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 2 จะเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการหัวพันธุ์สมุนไพรที่เหมาะสมและเพียงพอ ส่งเสริมให้มีแหล่งขยายปริมาณมากขึ้น

     โดยที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรถ่ายทอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงพืชสมุนไพร ฯ รุ่นที่ 1 เมื่อปี 2565 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจทั่วประเทศอย่างมาก

ทำให้ต้องจัดการอบรมรุ่นที่ 2 ในภาคเหนือ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงพันธุ์ดี ได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดําเนินงานขับเคลื่อนห่วงโซ่มูลค่าสมุนไพร สร้างรายได้สู่ชุมชน และขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วในอนาคตต่อไป

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ถ่ายทอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงพืชสมุนไพร จากงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 2”
ขอเชิญร่วมประกวดกาแฟอะราบิกาและกาแฟโรบัสตา ในโครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทย 2566

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดกาแฟอะราบิกาและกาแฟโรบัสตา ในโครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทย 2566

 • ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2566
 • ส่งใบสมัครพร้อมสิ่งประกวด ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2566 ได้ที่ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-114133-6

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันและเวลาราชการ ได้ที่

  1. สถาบันวิจัยพืชสวน เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10500
  โทรศัพท์ 02-9405484 ต่อ 117
  2. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่  เลขที่ 313 ม.12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
  โทรศัพท์ 053-114133-6
  3. ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร เลขที่ 70 ม.2 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร 86130
  โทรศัพท์ 077-5560