Search for:
ขอเชิญเข้าร่วม!! การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การแปรรูปและควบคุมคุณภาพสมุนไพรด้วยวิธีทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dried Technology)

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การแปรรูปและควบคุมคุณภาพสมุนไพรด้วยวิธีทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
(Freeze dried Technology)” ันที่  9 – 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหาร ภาคตะวันออกมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร จัดฝึกอบรม “ถ่ายทอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรจากงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 2”

     สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ถ่ายทอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงพืชสมุนไพร จากงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ เพิ่มผลผลิตและคุณภาพสมุนไพรเพื่อการแพทย์ รองรับภาคอุตสาหกรรม สู่การสร้างอาชีพ

     นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพรในระบบอุตสาหกรรม ยา เวชสําอาง เครื่องดื่มและอาหารเสริมสุขภาพซึ่งมีมูลค่าการตลาดสูงถึง 1 แสนล้านบาทต่อปี แพทย์มีปริมาณไม่แน่นอน ไม่สามารถคาดการณ์คุณภาพผลผลิต

     แม้ปัจจุบันเกษตรกรสามารถผลิตพืชสมุนไพรได้มากมาย แต่กลับพบว่ากว่า 80 % มีปริมาณสารสําคัญต่ำกว่าค่ามาตรฐานทางการแพทย์ เนื่องจากเป็นผลผลิตจากสมุนไพรพันธุ์พื้นเมืองและหัวพันธุ์ที่ไม่สะอาด เมื่อนําหัวพันธุ์ดังกล่าวไปปลูกผลผลิตจะต่ําลง 30 – 50 % และเมื่อนําไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบสมุนไพรแห้งพบว่า สารสําคัญทางการ ทําให้ผู้ประกอบการจําเป็นต้องซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นถึง 20 -30 % เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ประเทศไทยยังต้องนําเข้าวัตถุดิบสมุนไพรแห้งและสารสกัดจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปีทั้งที่เป็นพืชสมุนไพรที่ประเทศไทยปลูกเป็นจํานวนมาก

     กรมวิชาการเกษตร มีพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อการแพทย์โดยตรงหลายหลากชนิด ซึ่งล้วนมีปริมาณสารสําคัญสูงกว่าค่ามาตรฐานทางการแพทย์ 50 – 100 % และยังมีเทคนิคในการขยายปริมาณหัวพันธุ์พืชอย่างรวดเร็ว ผ่าน เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรเฉพาะชนิด จึงได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ถ่ายทอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงพืชสมุนไพร จากงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 2” ในวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 

     ในขั้นตอนสําคัญที่เป็นหัวใจของความสําเร็จในขบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อมี 3 เรื่อง ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 การฟอกชิ้นส่วนพืชสมุนไพรและการเพิ่มประสิทธิภาพการฟอกชิ้นส่วนพืช
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมอาหารสําหรับการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนพืชสมุนไพรตามพัฒนาการของพืชและการถ่ายย้ายชิ้นส่วนพืชสมุนไพร
กิจกรรมที่ 3 การออกปลูกพืชสมุนไพรในโรงเรือนควบคุมและอนุบาลพืชสมุนไพรที่ขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

     อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นเป้าหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ : กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ที่เน้นการเพิ่มมูลค่า พืชสมุนไพรให้เป็นพืชความหวังใหม่ ผ่านการขับเคลื่อนตามแนวทาง BCG model เกษตรชีวภาพ กล่าวคือ การนําความรู้ เทคโนโลยี/นวัตกรรม มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานให้กับสินค้าเกษตร การพัฒนาพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมนั้นจะต้องให้ความสนใจตั้งแต่พื้นฐาน ต้นน้ําคุณภาพ ซึ่งจะต้องเกิดจากพันธุ์พืชที่เหมาะสม การปลูกที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคของเกษตรกรที่ผลิตแต่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยจากสารพิษต่าง

     ดังนั้นการอบรม การถ่ายทอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงพืชสมุนไพรจากงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 2 จะเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการหัวพันธุ์สมุนไพรที่เหมาะสมและเพียงพอ ส่งเสริมให้มีแหล่งขยายปริมาณมากขึ้น

     โดยที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรถ่ายทอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงพืชสมุนไพร ฯ รุ่นที่ 1 เมื่อปี 2565 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจทั่วประเทศอย่างมาก

ทำให้ต้องจัดการอบรมรุ่นที่ 2 ในภาคเหนือ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงพันธุ์ดี ได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดําเนินงานขับเคลื่อนห่วงโซ่มูลค่าสมุนไพร สร้างรายได้สู่ชุมชน และขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วในอนาคตต่อไป

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ถ่ายทอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงพืชสมุนไพร จากงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 2”
การฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตกัญชง-กัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์

วันที่ 15 สิงหาคม 2565    ดร.ชูชาติ วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ร่วม เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร  การผลิตกัญชง-กัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์  โดยมีนายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์   อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เป็นประธานเปิด ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ระบบ Zoom  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ เป็นการให้เกษตรกร นักวิจัย รวมทั้งผู้ที่สนใจที่จะปลูกกัญชา หรือ นำเข้า/ส่งออก  สำหรับการใช้ประโยชน์ใดๆ ก็ตาม ได้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตรได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งความรู้ในด้านการปลูกพืชกัญชง กัญชา ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและสามารถใช้เป็นแนวทางนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  และได้รับเกียรติจากวิทยากรร่วมบรรยายพิเศษ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 15-16 สิงหาคม 2565