Search for:
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเป็นประธานประชุมวัตถุอันตราย

วันที่ 23 ธันวาคม 2564  ดร.ทวีศักดิ์  แสงอุดม เป็นประธานการประชุมวัตถุอันตราย พร้อมคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์  โปรแกรม Zoom meeting  ณ ห้องประชุม 321 ชั้น 3 สถาบันวิจัยพืชสวน

ประชุมคณะทำงานดำเนินการงานวิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันอื่นๆ ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ดร.สมบัติ  ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการงานวิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันอื่นๆ ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุม 321 ชั้น 3 สถาบันวิจัยพืชสวน ออนไลน์ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผอ.สวส.เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

   เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวคล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบฟิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ สถาบันวิจัยพืชสวน จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต “

    โดยกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ ประกอบด้วย การปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้าอาคาร สถาบันวิจัยพืชสวน และกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์สถาบันวิจัยพืชสวน ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรของสถาบันวิจัยพืชสวนทุกกลุ่ม/ฝ่าย/งาน ได้ร่วมแรงกาย แรงใจ ในการทำความดีเพื่อส่วนรวม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)