เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน(สวส.) พร้อมด้วยนางจิดาภา สุภาผล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารโครงการวิจัยและนางสาวศรีสุดา โท้ทอง หัวหน้างานวิจัยสมุนไพรและเครื่องเทศ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างสัญญาและเงื่อนไขการกำหนดเพดานราคาจำหน่ายต้นกล้ามะพร้าวและปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้ฯ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุม 213 ชั้น 2 สถาบันวิจัยพืชสวน