เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน (สวส.) พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ร่วมประชุมพิจารณาแผนการผลิตพันธุ์ฟ้าทะลายโจรโดยกรมวิชาการเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom ณ  ห้องประชุม 213 ชั้น 2 สถาบันวิจัยพืชสวน โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน เพื่อเป็นการวางแผนเพิ่มปริมาณผลิตพันธุ์ฟ้าทะลายโจร โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน