ประชุมคณะอนุกรรมการพืชสวน ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริพร วรกุลดำรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพืชสวน ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 134 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (โปรแกรม ZOOM) ณ สถานที่ตั้งของหน่วนงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์กาแฟ ปี 2565 (ปีการผลิต 2564/65) และรายงานผลการนำเข้ากาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟภายใต้ความตกลง AFTA ปี 2564 รวมถึงความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการบริโภคกาแฟภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (โครงการประชาสัมพันธ์สุดยอดกาแฟไทย ปี 2564)