คุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการของทุเรียนพันธุ์การค้า พันธุ์ลูกผสมและพันธุ์พื้นเมืองของไทย