ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ร่วมเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร 2566 THAIFEX – Anuga Asia 2023

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566  ดร.ชูชาติ วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ร่วมเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร 2566 THAIFEX – Anuga Asia 2023  โดยมีนายจุรินทร์  ลักษณศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร (THAIFEX – Anuga Asia 2023) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณโถงด้านหน้าอาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
       ในส่วนของสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้จัดนิทรรศการ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
1 GAP Monkey free plus
     เนื้อหาเกี่ยวข้องกับผลสรุปที่มีการดำเนินงาน ที่ผ่านมาของกรมวิชาการเกษตร โดยเน้นข้อกำหนดเพิ่มเติมจาก GAP ที่มีอยู่ มีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมไม่ใช้ลิงในระบบการผลิตมะพร้าว รวมถึงโลโก้ MFP ที่จะใช้ในการติดในผลิตภัณฑ์
      ผลลัพธ์ที่ได้ คือ บริษัทผู้ส่งออกผลผลิตและผลิตภัณฑ์มะพร้าวของไทย ได้รับการยืนยันว่าใช้ผลผลิตมะพร้าวจากกระบวนการที่ไม่มีการใช้ลิง จากกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP Monkey Free Plus ของกรมวิชาการเกษตร ในรูปแบบของ โลโก้ MFP
      ผลกระทบ คือ ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับผลผลิตมะพร้าวจากประเทศไทย ที่ไม่มีการทารุณกรรมสัตว์จากการใช้ลิงในระบบการผลิต ภายใต้มาตรฐานผลผลิตที่มีคุณภาพตามหลัก GAP

2. GAP carbon credit plus  
       เนื้อหาจะเป็นภาพรวมที่เชื่อมโยงการจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการผลิตพืช กับ มาตรฐาน GAP ที่มีอยู่ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และพืชคลุมดิน รวมถึงการลดน้ำมันเชื้อเพลิงในกิจกรรมผลิตในแปลง ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นส่วนต่างที่ลดการปลดปล่อยเปรียบเทียบกับการดำเนินงานปกติ ได้เป็นคาร์บอนเครดิต

       ผลลัพธ์ จะเกิดกับผู้ประกอบการที่มีการส่งออกผลิตผลไปต่างประเทศที่มีข้อกำหนดหรือแนวทางกีดกันต่างๆ เช่น CBAM หรือ carbon tax เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการจะมีส่วนผลักดันและส่งเสริมให้เกษตรกรเครือข่าย ให้มีการดำเนินการจนได้รับคาร์บอนเครดิต โดยผู้ประกอบการจะมีส่วนในการรับซื้อคาร์บอนเครดิต เพื่อมาลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในธุรกิจ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
       ผลกระทบ คือ คุณภาพผลผลิตของไทยมีคุณภาพภายใต้กรอบของการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม