ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนต่อ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร “DigitalGov Boost Program: การเพิ่มศักยภาพและยกระดับความพร้อมภาครัฐไปสู่หน่วยงานดิจิทัล” ผ่านระบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร “DigitalGov Boost Program: การเพิ่มศักยภาพและยกระดับความพร้อมภาครัฐไปสู่หน่วยงานดิจิทัล” ผ่านระบบออนไลน์

ประกอบด้วย 4 หลักสูตรสำคัญ ดังนี้ 

1. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)
ตามประมวลแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ พ.ศ. 2564

2. การดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
3. การดำเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
4. การดำเนินการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)
** ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่ **
» https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LAreP9rbY9ICp_bWzbrxqqO1ialYhgVN

ประชาสัมพันธ์โครงการทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย