การฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมนักบริหารวิชาการเกษตร รุ่นที่ 4

การฝึกอบรมหลักสูตร เตรียม
นักบริหารวิชาการเกษตร รุ่นที่ 4

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายอนันต์ อักษรศรี รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรม หลักสูตร เตรียมนักบริหารวิชาการเกษตร รุ่นที่ 4 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของนักบริหารวิชาการเกษตรระดับต้น โดยมี นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จัดการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการปฏิบัติงานของตนเองและเพื่อนร่วมงาน และนำไปปรับใช้ในการสร้างทีมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถทำงานในลักษณะทีมได้อย่างเหมาะสม และได้โอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหว่างกัน เพื่อการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานในอนาคต โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการกรมวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการและระดับชำนาญงาน จำนวน 65 คน

การฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมนักบริหารวิชาการเกษตร รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมหลักสูตร เตรียม
นักบริหารวิชาการเกษตร รุ่นที่ 3

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายอนันต์ อักษรศรี รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรม หลักสูตร เตรียมนักบริหารวิชาการเกษตร รุ่นที่ 3 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของนักบริหารวิชาการเกษตรระดับต้น โดยมี นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จัดการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการปฏิบัติงานของตนเองและเพื่อนร่วมงาน และนำไปปรับใช้ในการสร้างทีมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถทำงานในลักษณะทีมได้อย่างเหมาะสม และได้โอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหว่างกันเพื่อการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานในอนาคต โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการกรมวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการและระดับชำนาญงาน จำนวน 65 คน

การปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

การปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดในการปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และบรรยายพิเศษ เรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างกรมฯ และความคาดหวังของผู้บริหารที่มีต่อข้าราชการ พร้อมด้วย นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ บรรยาย เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ ได้รับทราบโอกาสในการพัฒนาตนเอง ความก้าวหน้าในอาชีพราชการ และเพื่อให้มีท้ศนคติที่ดี มีแรงจูงใจในการทำงานรับราชการ