การปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

การปฐมนิเทศข้าราชการ
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
(นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) มอบหมายให้ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมทั้งบรรยาย หัวข้อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ โครงสร้างและความคาดหวังผู้บริหารที่มีต่อข้าราชการ พร้อมด้วย นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
กล่าวรายงาน และนางสาวเบญจพร ลัทธิเดช รักษาการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล บรรยายหัวข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล
ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ ได้รับทราบโอกาสในการพัฒนาตนเอง โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพราชการ เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีและ
มีแรงจูงใจในการทำงานรับราชการ
ทั้งนี้ ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ฝากถึงข้าราชการบรรจุใหม่ ให้ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนเอง ตั้งใจทำหน้าที่ของตน และทำตนเองให้เกิดประโยชน์ เมื่อเราตั้งใจทำหน้าที่ของตนให้ดีแล้ว
ส่วนรวมก็จะดีตาม ต้องรู้จักพัฒนาใจ ฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง และตั้งใจทำหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุด

การฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

การฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมี นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ. พระนครศรีอยุธยา การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส่งเสริมและพัฒนาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของกรมวิชาการเกษตร ให้ตระหนักในการเป็นบุคลากรที่ดี มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของผู้บังบัญชา เพื่อนร่วมงาน และเพื่อเสริมสร้างให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา ในโอกาสนี้ อธิบดีฯ ได้บรรยายพิเศษ “สมดุลวัฒนธรรมองค์กร และ การทำงานของกรมวิชาการเกษตร Balance Doa Together) เทคนิค 7 วิ พิชิตความสำเร็จ และการ Leave legacy วันดินโลก 5 ธันวาคมของทุกปี

การปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

การปฐมนิเทศข้าราชการ
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
เป็นประธาน พิธีเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมทั้งบรรยายหัวข้อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างกรมวิชาการเกษตรและความคาดหวังของผู้บริหารที่มีต่อข้าราชการ พร้อมด้วย
นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่บรรยายหัวข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ ได้รับทราบโอกาสในการพัฒนาตนเอง โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพราชการ เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีและมีแรงจูงใจในการทำงานรับราชการ

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566

วันที่ 4 มกราคม 2566 ข้าราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณหน้าตึกกสิกรรม
กรมวิชาการเกษตร

กิจกรรมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

กิจกรรมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

กองการเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นกิจกรรมปล่อยปลาหรือปล่อยสัตว์ โดยซื้อปลาหรือสัตว์ที่จะทำการปล่อยจากท้องตลาดหรือแหล่งจำหน่ายเพื่อการบริโภคเป็นหลัก ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ วัดกู้ พระนางเรือล่ม จังหวัดนนทบุรี

การปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

การปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานพิธีเปิดในการปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมทั้งบรรยายหัวข้อ เรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างกรมวิชาการเกษตรและความคาดหวังของผู้บริหารที่มีต่อข้าราชการ และนางสาวเบญจพร ลัทธิเดช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล บรรยายหัวข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ ได้รับทราบโอกาสในการพัฒนาตนเอง โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพราชการ และเพื่อให้มีทัศนคติที่ดีมีแรงจูงใจในการทำงานรับราชการ

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 8

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 8

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่อง ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์
ให้กับบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้
ในเรื่องระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ TURE-VROOM

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 7

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 7

วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต/เสริมสร้างความผาสุก
และความผูกพันของบุคลากรกรมวิชาการเกษตร
ให้กับบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้
ในเรื่องแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต/เสริมสร้างความผาสุก
และความผูกพันของบุคลากรกรมวิชาการเกษตร
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ TURE-VROOM

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
ได้บรรยายเรื่องกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อน
ข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และประเภทอำนวยการ
ให้กับบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้ในเรื่องการย้าย การโอน หรือการเลื่อน
ข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ และประเภทอำนวยการ
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ TURE-VROOM

การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารวิชาการเกษตร ระดับกลาง รุ่นที่ 1

การฝึกอบรม หลักสูตร
นักบริหารวิชาการเกษตร ระดับกลาง รุ่นที่ 1

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565
นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงหลักสูตร
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลกับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารวิชาการเกษตร ระดับกลาง รุ่นที่ 1
ในรูปแบบ Online ผ่าน Application ZOOM