โครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

โครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540″

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” โดยมี นายปรัชญา วงษา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom และ Application Webex ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และให้คำปรึกษา แก่ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมวิชาการเกษตรตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

อวยพรปีใหม่คณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

อวยพรปีใหม่คณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

วันที่ 4 มกราคม 2567 นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ อวยพรปีใหม่คณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

กิจกรรม “สร้างสุขภาพดีด้วยกัน ภายใต้ DOA Healthy Together”

กิจกรรม “สร้างสุขภาพดีด้วยกัน ภายใต้ DOA Healthy Together”

วันที่ 4 มกราคม 2567 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สร้างสุขภาพดีด้วยกัน ภายใต้ DOA Healthy Together”และมีนายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 55 พรรษา พร้อมนี้คณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมกันปลูกต้นอัญชันพันธุ์เทพรัตน์ไพลิน 63 และร่วมเดินออกกำลังกายกับคณะ
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตรบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ
55 พรรษา โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และแหล่งอนุรักษ์รวบรวมพันธุ์พืชหายาก หรือใกล้จะสูญพันธุ์ รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรกรมวิชาการเกษตร ได้มีพื้นที่ในการออกกำลังกาย ภายใต้ธรรมชาติที่ร่มรื่น และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกรมวิชาการเกษตร หันมาดูแลใส่ใจสุขภาพโดยการออกกำลังกาย เพื่อสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และห่างไกลจากโรคภัย ไข้ เจ็บ

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

วันที่ 4 มกราคม 2567 นายปรัชญา วงษา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร – อาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567
ณ บริเวณหน้าตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

การปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

การปฐมนิเทศข้าราชการ
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
(นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) มอบหมายให้ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมทั้งบรรยาย หัวข้อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ โครงสร้างและความคาดหวังผู้บริหารที่มีต่อข้าราชการ พร้อมด้วย นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
กล่าวรายงาน และนางสาวเบญจพร ลัทธิเดช รักษาการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล บรรยายหัวข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล
ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ ได้รับทราบโอกาสในการพัฒนาตนเอง โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพราชการ เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีและ
มีแรงจูงใจในการทำงานรับราชการ
ทั้งนี้ ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ฝากถึงข้าราชการบรรจุใหม่ ให้ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนเอง ตั้งใจทำหน้าที่ของตน และทำตนเองให้เกิดประโยชน์ เมื่อเราตั้งใจทำหน้าที่ของตนให้ดีแล้ว
ส่วนรวมก็จะดีตาม ต้องรู้จักพัฒนาใจ ฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง และตั้งใจทำหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุด

การฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

การฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมี นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ. พระนครศรีอยุธยา การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส่งเสริมและพัฒนาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของกรมวิชาการเกษตร ให้ตระหนักในการเป็นบุคลากรที่ดี มีเกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของผู้บังบัญชา เพื่อนร่วมงาน และเพื่อเสริมสร้างให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา ในโอกาสนี้ อธิบดีฯ ได้บรรยายพิเศษ “สมดุลวัฒนธรรมองค์กร และ การทำงานของกรมวิชาการเกษตร Balance Doa Together) เทคนิค 7 วิ พิชิตความสำเร็จ และการ Leave legacy วันดินโลก 5 ธันวาคมของทุกปี

การปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

การปฐมนิเทศข้าราชการ
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

วันที่ 13 มกราคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
เป็นประธาน พิธีเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมทั้งบรรยายหัวข้อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างกรมวิชาการเกษตรและความคาดหวังของผู้บริหารที่มีต่อข้าราชการ พร้อมด้วย
นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่บรรยายหัวข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ ได้รับทราบโอกาสในการพัฒนาตนเอง โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพราชการ เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีและมีแรงจูงใจในการทำงานรับราชการ

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566

วันที่ 4 มกราคม 2566 ข้าราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณหน้าตึกกสิกรรม
กรมวิชาการเกษตร

กิจกรรมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

กิจกรรมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

กองการเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นกิจกรรมปล่อยปลาหรือปล่อยสัตว์ โดยซื้อปลาหรือสัตว์ที่จะทำการปล่อยจากท้องตลาดหรือแหล่งจำหน่ายเพื่อการบริโภคเป็นหลัก ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ วัดกู้ พระนางเรือล่ม จังหวัดนนทบุรี

การปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

การปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานพิธีเปิดในการปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมทั้งบรรยายหัวข้อ เรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างกรมวิชาการเกษตรและความคาดหวังของผู้บริหารที่มีต่อข้าราชการ และนางสาวเบญจพร ลัทธิเดช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล บรรยายหัวข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ ได้รับทราบโอกาสในการพัฒนาตนเอง โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพราชการ และเพื่อให้มีทัศนคติที่ดีมีแรงจูงใจในการทำงานรับราชการ