กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6

วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
ได้บรรยายเรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563-2565
ให้กับบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ TURE-VROOM

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. กองการเจ้าหน้าที่ โดยกลุ่มวินัยและคุ้มครองจริยธรรม ได้จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ TURE- VROOM ในหัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (กรมวิชาการเกษตร)” บรรยายโดย นายขจรภพ พงศ์พิริยาภรณ์ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ สังกัด กลุ่มวินัยและคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ของกรมวิชาการเกษตร อีกทั้ง ผู้บรรยายยังได้นำเน้นย้ำและกำชับตามนโยบายไม่รับของขวัญของอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามแนวนโยบายที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อเน้นย้ำการให้ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส เพื่อแสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ที่ได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตที่ได้ให้ความสำคัญ โดยให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประมวลจริยธรรม ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการตามที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565

นอกจากนั้น ผู้บรรยายได้นำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาอธิบายและเน้นย้ำ สร้างความรับรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน และผู้บรรยายยังได้นำรายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาเน้นย้ำ และสร้างความรับรู้ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและพึงปฏิบัติตามให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
กลุ่มประเมินผลการปฏิบัติราชการและบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่
ได้บรรยายเรื่องระเบียบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2564
ให้กับบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้ด้านระเบียบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พ.ศ. 2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ TURE-VROOM

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่
ได้บรรยายเรื่องอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง
ให้กับบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้ด้านอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ TURE-VROOM

การฝึกอบรมหลักสูตร เสริมหลักสูตรนักบริหารวิชาการเกษตร

การฝึกอบรมหลักสูตร
เสริมหลักสูตรนักบริหารวิชาการเกษตร

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมหลักสูตร
นักบริหารวิชาการเกษตรและให้แนวทางในการปฏิบัติงานตามแนวคิด
DOA TOGETHER โดยมีนายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom โดยหลักสูตร
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนักบริหารวิชาการเกษตร ถ่ายทอดนโยบายจากระดับสูงไปสู่ระดับปฏิบัติ สามารถปรับแนวคิด มุมมอง วิธีการทำงาน การสื่อสาร บุคลิกภาพ ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสมและสร้างเครือข่ายภายในกรมวิชาการเกษตรได้

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการ
กองการเจ้าหน้าที่ ได้บรรยายเรื่องความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้กับบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
และกฎ ระเบียบต่าง ๆ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ TURE-VROOM

การปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

การปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
เป็นประธาน พิธีเปิดในการปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และบรรยายพิเศษ เรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างกรมฯ และความคาดหวังของผู้บริหารที่มีต่อข้าราชการ โดยมี
นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน และ น.ส.เบญจพร ลัทธิเดช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล บรรยาย เรื่อง
การบริหารทรัพยากรบุคคล ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ ได้รับทราบโอกาสในการพัฒนาตนเอง ความก้าวหน้าในอาชีพราชการ และเพื่อให้มีทัศนคติที่ดี มีแรงจูงใจในการทำงานรับราชการ

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายใน ครั้งที่ 4/2564

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายใน ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายใน ครั้งที่ 4/2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM เพื่อพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงานภายในของกองการยาง กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช สำนักนิติการ และกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเสนอคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างของกรมวิชาการเกษตร ต่อไป
 

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมวิชาการเกษตร
ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที 29 ธันวาคม 2564 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการค้ดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2564 ครั้งที่1 โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 23 ราย พิจารณาประวัติและผลงานของผู้เข้ารับการคัดเลือก ได้แก่ การครองตน ครองคน ครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ผลงานดีเด่น พร้อมทั้งกำหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมวิชาการเกษตรในการประชุมครั้งต่อไป
 

แสดงความยินดีกับท่าน ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง

ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน
ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายปรัชญา วงษา ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ใน สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร