โครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

โครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540″

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” โดยมี นายปรัชญา วงษา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom และ Application Webex ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และให้คำปรึกษา แก่ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมวิชาการเกษตรตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540