การฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมนักบริหารวิชาการเกษตร รุ่นที่ 4

การฝึกอบรมหลักสูตร เตรียม
นักบริหารวิชาการเกษตร รุ่นที่ 4

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายอนันต์ อักษรศรี รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรม หลักสูตร เตรียมนักบริหารวิชาการเกษตร รุ่นที่ 4 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของนักบริหารวิชาการเกษตรระดับต้น โดยมี นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จัดการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการปฏิบัติงานของตนเองและเพื่อนร่วมงาน และนำไปปรับใช้ในการสร้างทีมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทัศนคติในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถทำงานในลักษณะทีมได้อย่างเหมาะสม และได้โอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหว่างกัน เพื่อการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานในอนาคต โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการกรมวิชาการเกษตร ระดับชำนาญการและระดับชำนาญงาน จำนวน 65 คน