ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายใน ครั้งที่ 4/2564

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายใน ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายใน ครั้งที่ 4/2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM เพื่อพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งงานภายในของกองการยาง กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช สำนักนิติการ และกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเสนอคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างของกรมวิชาการเกษตร ต่อไป