กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6

วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.
กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
ได้บรรยายเรื่องแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563-2565
ให้กับบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้ในเรื่องการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ผ่านระบบประชุมออนไลน์ TURE-VROOM