แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง (ระดับชำนาญการพิเศษ)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง (ระดับชำนาญการพิเศษ)

ส่งเอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565

ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 9 ตำแหน่ง (ระดับอาวุโส)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 9 ตำแหน่ง

ส่งเอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2565

ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)