การประเมินบุคคลและผลงานของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ

การประเมินบุคคลและผลงานของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง (ระดับชำนาญการพิเศษ)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง (ระดับชำนาญการพิเศษ)

ส่งเอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.)