แบบฟอร์มการขอประเมินบุคคลเพื่อประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

การประเมินบุคคลและผลงานของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ

การประเมินบุคคลและผลงานของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ

แบบหนังสือขอรับรหัสผ่านเข้าระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลกรมวิชาการเกษตรใหม่ (DPIS)

แบบหนังสือขอรับรหัสผ่านเข้าระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
กรมวิชาการเกษตรใหม่ (DPIS)

การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการของกรมวิชาการเกษตร

ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย

การปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินสมรรถนะหลักฐานทางการบริหารของสำนักงาน ก.พ.

การปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินสมรรถนะหลักฐานทางการบริหาร
ของสำนักงาน ก.พ.

หนังสือเวียนกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0902/ว 553 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563