การปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินสมรรถนะหลักฐานทางการบริหาร
ของสำนักงาน ก.พ.

หนังสือเวียนกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0902/ว 553 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563