ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566