ประกาศกรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ