รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (กกย.)

การปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

การปฐมนิเทศข้าราชการ
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
(นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์) มอบหมายให้ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมทั้งบรรยาย หัวข้อ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ โครงสร้างและความคาดหวังผู้บริหารที่มีต่อข้าราชการ พร้อมด้วย นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
กล่าวรายงาน และนางสาวเบญจพร ลัทธิเดช รักษาการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล บรรยายหัวข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล
ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Zoom โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำคัญของภารกิจที่มีต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติ ได้รับทราบโอกาสในการพัฒนาตนเอง โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพราชการ เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีและ
มีแรงจูงใจในการทำงานรับราชการ
ทั้งนี้ ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ฝากถึงข้าราชการบรรจุใหม่ ให้ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนเอง ตั้งใจทำหน้าที่ของตน และทำตนเองให้เกิดประโยชน์ เมื่อเราตั้งใจทำหน้าที่ของตนให้ดีแล้ว
ส่วนรวมก็จะดีตาม ต้องรู้จักพัฒนาใจ ฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง และตั้งใจทำหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุด