รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งลูกมือช่าง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และตำแหน่งนักวิชาการเกษตร (สวพ.2)