ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.4) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สวพ.4)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน)

แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง (ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน)

หนังสือเวียน กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0902/ว 43 ลงวันที่ 19 มกราคม 2567
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 2914) ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (ตำแหน่งเลขที่ 2629) กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการสมัครคัดเลือก

ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่างดังกล่าว โดยสามารถกรอกใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ส่งมายังกองการเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2567 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ
(นับถึงวันที่กองการเจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับเรื่อง)