รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

การประชุมชี้แจงเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจข้อคำถามการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) หรือ IIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมชี้แจงเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจข้อคำถามการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) หรือ IIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร
มอบหมายให้นายปรัชญา วงษา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ในฐานะรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน
ประชุมชี้แจงเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจข้อคำถามการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) หรือ IIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีบุุคลากรของกรมวิชาการเกษตร จำนวน 430 คน เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร โดยมีนางสาวเฟื่องฟ้า สุดมี นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มวินัยและคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 314 โดยวิทยากรผู้ชี้แจงจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับนางสาวยุคลรัตน์ เพ็ญญาไลย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือ ITA มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานได้รับทราบสถานะของตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ตลอดจนใช้ให้เกิดประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง ดังนั้น การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนเสียภายใน (IIT) จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในการประเมิน ITA ของกรมวิชาการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่บรรลุตามเป้าหมาย