การฝึกอบรมหลักสูตร”การตรวจยางก่อนส่งออก” ณ ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2562 นางสาวมาตุวรรณ บุณยัษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวอลิสา พรหมเจริญ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร”การตรวจยางก่อนส่งออก” ณ ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน และฝึกปฏิบัติ ณ สถานประกอบการในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์

 
111111111111 12222222222222 333333333333333333 4444444444444444444
รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติม