การอบรมการปฏิบัติงานตามพรบ.ควบคุมยาง พ.ศ.2542

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมฝึกอบรมการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 (มาตรา 41) ในการตรวจสอบปริมาณยางคงเหลือ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี