ข่าว

ร่วมกิจกรรมในโครงการ อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ เดือน ธันวาคม 2562

นางไพรสน นุยอนรัมย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการและพนักงานเจ้าหน้าศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมในโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่