ภาระกิจงานตามพรบ.ควบคุมยาง

เข้าตรวจติดตาม และประเมินผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรชัย ศิริพัฒน์
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์ เข้าตรวจติดตาม
และประเมินผู้ผลิตยางแท่งเอสทีอาร์
ณ บริษัทไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์