กิจกรรม

งานอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 นายสุรชัย ศิริพัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์

มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์ เข้าร่วมงานอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน

ณ วัดบ้านสำโรง ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์