บุคลากร

บุคลากรของสำนักนิติการ

๑. ผู้อำนวยการสำนักนิติการ

 • นายพิพัฒน์ พิบูลย์                           ผู้อำนวยการสำนักนิติการ

๒. กลุ่มบริหารทั่วไป

 • นางปิยะฉัตร วังหลัง                        หัวหน้ากลุ่มบริหาร
 • นายสุธรรม บุญศรี                            เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 • นางสาวสุวิมล พรมกะจีน                 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • นางสาวกนกกร แช่มปรีชา               พนักงานประจำสำนักงาน

๓. กลุ่มกฎหมายและระเบียบ

 • นายรัตน์ดนัย ชัยวงศ์                       หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและระเบียบ
 • นางสาวกมลฉัตร กันธิ                     นิติกร
 • นายจตุรภัทร เทพสุภา                    นิติกร
 • นางพลอยฉัตร ภคโชติหิรัณย์         นิติกร
 • นายดนัย รัตนวราหะ                        นิติกร
 • นายอัครเดช วรบุตร                         นิติกร
 • นายธีรเชษฐ์ แก้วกำเนิด                  นิติกร
 • นางสาวชนิสรา นาทอง                   นิติกร
 • นางสวภัทร แก้วผลึก                       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ธุรการกลุ่ม)

๔ กลุ่มคดีปกครองและทั่วไป

 • นายสากูล หมื่นจินะ                        หัวหน้ากลุ่มคดีปกครองและทั่วไป 1
 • นายเสรี เคียงกิติวรรณ                    นิติกร
 • นายกุลธร จันทอง                           นิติกร
 • นายกมเลศน์ กอสกุล                      นิติกร
 • นางสาวแอนจิรา เปรมสุข                เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ธุรการกลุ่ม)

 

 • นายนฤพนธ์ ซื่อกำเนิด                    หัวหน้ากลุ่มคดีปกครองและทั่วไป 2
 • นางสาวปัทมนัดดา ดำช่วย             นิติกร
 • นายสัญญา พลมาตร์                       นิติกร
 • นางสาวปัทมาสน์ บรรจงประเสริฐ   นิติกร
 • นางสาวภัทราณ์ ภิณคุณ                  นิติกร
 • นางสาวไอรดา สบายตัว                  เจ้าหน้าที่ธุรการ (ธุรการกลุ่ม)

๕. กลุ่มนิติกรรมสัญญา

 • นายจิรยุส วัชรกาฬ                         หัวหน้ากลุ่มนิติกรรมสัญญา
 • นางสาววิรัญญา กาพย์แก้ว            นิติกรปฏิบัติการ
 • นางสาวสุภัทรา สุวานิช                  นิติกร
 • นางสาวชนนิกานต์ ทองมูล            นิติกร
 • นางสาวกรรณิกา พุ่มไม้                  นิติกร
 • นายอุดมศักดิ์ เชี่ยวชาญ                 นิติกร
 • นางสาวสิระสา ถาวร                       เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ธุรการกลุ่ม)

๖. กลุ่มสิทธิประโยชน์

 • นางสาวทิพวรรณ สืบวงค์              นิติกร

๘. พนักงานจ้างเหมา

 • นายบุณยากร จำปาทอง                จ้างเหมาบริการขับรถยนต์
 • นายมงคล เสริฐสิงห์                      จ้างเหมาบริการขับรถยนต์
 • นางรุ่งนภา พึ่งสัมพันธ์                   จ้างเหมาบริการทำความสะอาด