ข่าวหน้าแรก

กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ ประจำปี 2564

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
นายสุริยนต์ ดีดเหล็ก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยได้ปลูกต้นลีลาวดี จำนวน 90 ต้น เพื่อให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เป็นการปลูกป่าในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ บริเวณริมแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำปาย