ข่าวหน้าแรก

ประชุมแผนแม่บทโครงการพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
         นายสุริยนต์ ดีดเหล็ก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ และนายยงยุทธ อ่อนอุระ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ เป็นประธานร่วม การประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำแผนแม่บทโครงการพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้นำชุมชนในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายของโครงการฯ ทั้ง 2 ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็น และทราบความต้องการของประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานและแผนงานของทั้ง 2 ศูนย์ฯเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานของโครงการฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน