เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เกษตรกร ในหัวข้อ “การจัดการดินและปุ๋ย เพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายนิพนธ์ ภาชนะวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ มอบหมายให้นาย ปิยะพรต กาบตุ้ม นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้เกษตรกร ในหัวข้อ “การจัดการดินและปุ๋ย เพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ภายใต้โครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 1 ตำบลชวนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี