วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดย นายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการพระราชดำริฯ ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตามแปลงต้นแบบ และแปลงเกษตรกรขยายผล เก็บข้อมูลเกษตรกร จำนวน 4 ราย ให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการปลูกกาแฟ การปลูกพืชสมุนไพร สนับสนุนแหนแดง เมล็ดพันธุ์ผัก ปุ๋ยหมักเติมอากาศ และเชื้อราบิวเวอร์เรีย สายพันธุ์ (DOA B18) ในการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟ พร้อมแนะนำวิธีการใช้ ณ แปลงเกษตรกร ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน