วันที่ 18 มีนาคม 2567 นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายไชยา พรหมา) รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ ในการผลิตเนื้อโคขุนเกรดพรีเมี่ยม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตลอดจนถึงการแปรรูปชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ เยี่ยมชมโรงแปรรูปขั้นตอนและกระบวนการแปรรูปโคขุน พร้อมพบปะสมาชิกสหกรณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่ ณ สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา