วันที่ 19 มีนาคม 2567 นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี 76 จังหวัด 76 โมเดล (Best Practice) การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงภาคเหนือตอนบน เพื่อยกดับการผลิตสินค้าเกษตรและเสริมศักยภาพเกษตรกรให้มีรายได้จากมูลค่าผลตอบแทนต่อพื้นที่ให้สูงขึ้น โดยมีนายนายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน ณ โอโซนฟาร์ม ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย