วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมีนาคม 2567 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมาของหน่วยงานราชการต่างๆ และมอบนโยบายการดำเนินงานให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ และนำไปปฏิบัติ โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน