วันที่ 3 เมษายน 2567 กลุ่มวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายทวีพงษ์ ณ น่าน ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา และนางสาวขวัญดารา ซ้ายกระโทก นักวิชาการเกษตร จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้หลักสูตร “การผลิตส้มโอคุณภาพ” ให้แก่เกษตรกร จำนวน 20 ราย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านผาหลัก ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน