วันที่ 10 - 11 เมษายน 2567 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการพระราชดำริฯ ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านสบขุ่น ติดตามแปลงเกษตรกรขยายผล เก็บข้อมูลเกษตรกร จำนวน 4 ราย และเกษตรกรขยายผลรายเดิม จำนวน 3 ราย ให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีการปลูกกาแฟ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก ณ แปลงเกษตรกร บ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน